FORGOT YOUR DETAILS?

وبلاگ

آنالایزر CO

 این آنالایزرغلظت مونوکسید کربن (CO) را به روش (NDIR)  Non-dispersion cross modulation infrared analysis method  در هوای محیطی اندازه گیری میکند.

این دستگاه از یک شناساگر کاهش دهنده ی مزاحم و همچنین یک گاز مرجع استفاده می کند که در نهایت باعث کاهش تداخلات دیگر عناصر و افزایش دقت اندازه گیری می گردد.

این دستگاه از اجزایی از قبیل آینه های منعکس کننده استفاده نمی کند و این به معنی عدم جذب مواد خارجی دیگر و ثبات نتایج در یک دوره ی زمانی طولانی است.

Video Post

Video Post

TOP